KFI Day retreat [Tamil], 11th Nov 2018

Theme : Sinthanai ottamum mana amaithiyum

Date : 11 Nov 2018, Sunday

Time : 10am – 2pm