44th International Kolkata Book Fair 2020

44th International Kolkata Book Fair 2020
(28 January to 9 February 2020)

Central Park
Salt Lake
Karunamoyee